Kontakti (institucije)

Adresa: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Financijske institucije

Suradnja s banakama i nefinancijskim institucijama
E-mail: fi.relations@pbz.hr

Trade finance (garancije i dokumentarno poslovanje)
E-mail: trade.finance@pbz.hr

Export finance (financiranje izvoza)
E-mail: export.finance@pbz.hr

EU DESK i razvojne banke
E-mail: eu-desk@pbz.hr
Tel: +385 (0) 1 63 60 569