Kako ostvariti karijeru u PBZ grupi?

Temelj našeg uspješnog poslovanja su naši zaposlenici, koji aktivno sudjeluju u modernom razvoju banke i kreiranju stalnih promjena. Orijentirani smo na vlastiti, interni razvoj budućih vrhunskih specijalista i rukovoditelja banke.

Kroz razne edukacijske programe našim zaposlenicima se pruža prilika da usvajaju nova znanja i budu u tijeku sa aktualnom bankarskom praksu u regiji i svijetu. Kroz program PBZ poslovne škole se omogućuje stjecanje potrebnih kompetencija sadašnjim i budućim rukovoditeljima.

Razvoj svih novih zaposlenika ciljano usmjeravamo kroz prodajno iskustvo u poslovanju sa stanovništvom koje smatramo temeljem bankarskog poslovanja. Program interne mobilnosti omogućuje daljnji razvoj unutar različitih poslovnih područja temeljen na afinitetima zaposlenika i na praćenju rada i iskazanog potencijala zaposlenika.

Kroz suradnju s Intesa Sanpaolo grupom, zaposlenicima se pruža prilika i za stjecanje međunarodnog bankarskog iskustva.

Edukacija

U suvremenim poslovnim uvjetima oštre tržišne konkurencije intelektualni kapital neke tvrtke predstavlja jedan od njezinih ključnih resursa.

Ne ulazeći u polemiku o metodologiji utvrđivanja koeficijenta intelektualnog kapitala, možemo ustvrditi da je ono što nepobitno utječe na njegovu vrijednost visina i kontinuitet ulaganja neke tvrtke u edukaciju zaposlenika. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, Privredna banka Zagreb kao dio PBZ grupe svojim koeficijentom intelektualnog kapitala ubraja se u vodeće financijske institucije ne samo u zemlji, nego i u regiji.

Kako to izgleda u našoj svakidašnjici?

S obzirom na cilj njihova poduzimanja, edukativne aktivnosti bismo mogli najjednostavnije podijeliti na dvije velike skupine: one koje su usmjerene na stjecanje znanja i vještina za poslove sadašnjeg radnog mjesta i one koje su usmjerene na neko buduće, složenije radno mjesto. Tako edukacija i razvoj karijere većine zaposlenika PBZ grupe počinje uključivanjem u interne programe osposobljavanja. Tu svakako ubrajamo pripravnički program i programe osposobljavanja za rad s internim informatičkim aplikacijama. Nositelji provođenja navedenih programa su naši interni edukatori i predavači - specijalisti za pojedina područja rada.

U daljnjem razvoju potencijala zaposlenika visoka je zastupljenost programa kojima se, ovisno o pripadnosti pojedinoj funkcionalnoj grupi poslova, zaposleniku nastoji pružiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za optimalno obavljanje specifičnih poslova iz djelokruga njegova radnog mjesta. Za postizanje kontinuiteta i primjerene pristupačnosti u usavršavanju takvih ciljanih znanja i vještina, većina internih programa edukacije dostupna je zaposlenicima PBZ grupe kroz napredne e-learning alate odnosno prijavom na interni LMS sustav.

Edukacija

Često se, uvođenjem novih proizvoda, novih poslovnih uloga i/ili novih strateških ciljeva, u poslovnom sustavu PBZ grupe stvara potreba za usvajanjem specifičnih znanja i poslovnih vještina koje su zajedničke većem broju zaposlenika. U takvim se slučajevima u koordinaciji matične banke Intesa Sanpaolo, pojedinih funkcionalnih dijelova PBZ grupe i Sektora za upravljanje ljudskim resursima pristupa analizi potreba i osmišljavanju odgovarajućeg internog programa edukacije koji se u zadanim vremenskim okvirima provodi za veći broj skupina zaposlenika. Primjeri takve edukacije su tzv. in-house programi koji se na godišnjoj razini organiziraju na brojne teme, od usko specijalističkih iz područja financija i bankarstva (računovodstveni standardi, sprečavanje pranja novca, dokumentarni akreditivi, privatno bankarstvo i sl.) pa do tema koje se odnose na stjecanje suvremenih poslovnih i upravljačkih vještina (npr. upravljanje projektima, prodajne vještine, upravljanje vremenom, upravljanje timovima i sl.).

S obzirom na raznolikost poslova unutar PBZ grupe, respektabilan broj specijalističkih edukacija ostvaruje se upućivanjem na neki od otvorenih programa koje nude za to autorizirane tvrtke kako u zemlji tako i u inozemstvu. U tu skupinu ubrajaju se i programi koji se na razini Grupe organiziraju radi usavršavanja i održavanja dobre razine poslovnih znanja i vještina kao što su učenje stranih jezika, tečajevi osnovnih informatičkih programa i slično.

Značajan dio sredstava edukacijskog budžeta odvaja se na razini PBZ grupe i za doškolovanje zaposlenika kroz pohađanjem dodiplomskih, diplomskih i doktorskih studija na fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu. Kako je pohađanje navedenih studijskih programa uvjetovano ne samo individualnim, već i organizacijskim potrebama razvoja zaposlenika, za ostvarivanje financijske potpore u studiranju jedan od važnih kriterija je visoki razvojni potencijal zaposlenika.

PBZ poslovna škola

Ideja za osnivanjem internog razvojnog centra potekla je iz potrebe za strukturiranim razvojem kompetencija za koje smatramo da su od krucijalne važnosti za daljnji opstanak PBZ grupe u vrhu bankarske industrije u Hrvatskoj i regiji. Slijedom te strateške odrednice, 2007. godine kao vodeći projekt na planu razvoja ljudskih resursa započela je s radom PBZ poslovna škola, popularno nazvana POŠ.

Polaznicima POŠ-a nudi se ubrzani razvoj karijere kroz dva osnovna programa.

Program 1 - Diploma općeg menadžmenta uključuje zaposlenike koji su relativno kratko u PBZ grupi, a imaju potencijal za razvoj i poseban doprinos Grupi. Program nudi stjecanje definiranog seta vještina relevantnih za bankino temeljno poslovanje, kao i osnovne vještine prijeko potrebne mladim profesionalcima. Program traje tri godine, a na završnoj godini polaznicima se nudi mogućnost stjecanja međunarodnog certifikata 1st Business Certificate.

Program 2 - Diploma operativnog/prodajnog menadžmenta nadogradnja je programu Diplome općeg menadžmenta kojoj je cilj prepoznavanje i razvijanje budućih rukovoditelja kao temelja održavanja menadžerske izvrsnosti i kontinuiteta poslovanja. Program služi za stjecanje potrebnih znanja, vještina i kompetencija za sljedeće, više radno mjesto. Također, ključnim zaposlenicima s orijentacijom na razvoj odnosa s klijentima i prodajni segment poslovanja (s naglaskom na mobilnost diljem Hrvatske) program nudi usavršavanje i postizanje viših razina definiranih kompetencija iz područja upravljanja odnosa s klijentima.

POŠ

Svaki program ima svojeg nositelja, tj. vanjsku kuću koja provodi edukaciju dogovorenu s timom Poslovne škole. Nositelji programa izabrani su među najboljim hrvatskim i svjetskim kućama za profesionalni razvoj. Osim međunarodnog trenerskog iskustva, predavači moraju biti i praktičari, ljudi s referentnim poslovnim iskustvom.

Osnivanjem PBZ poslovne škole stvorili smo podlogu za uspješno odgovaranje na tržišne trendove u bankarskoj industriji Hrvatske i regije. Tijekom pohađanja programa začete su brojne inovacije, poslovne inicijative i organizacijska unapređenja koja doprinose izgradnji nove korporativne kulture i dobivaju svakodnevnu potvrdu u našim poslovnim rezultatima.

POŠ

Interna mobilnost

Polazno načelo interne mobilnosti unutar PBZ grupe je "razvijajmo iznutra". Među našim zaposlenicima mnogo je kreativnog i razvojnog potencijala, širokog znanja bankarskog poslovanja te izoštrenih vještina i stručnih kompetencija. Kada uz navedeno naši zaposlenici imaju i ambiciju za horizontalnu promjenu trenutnog radnog mjesta i/ili organizacijskog dijela, interna mobilnost je "mehanizam" koji im omogućava takvu promjenu ostajući kod istog stabilnog poslodavca.

Kod otvaranja ili popunjavanja slobodnih radnih mjesta priliku prvo dajemo našim postojećim zaposlenicima koji žele drugačije iskustvo od trenutnog. Sudjelovanjem u internim natječajima, naši zaposlenici nadograđuju svoja dosadašnja znanja i razvijaju sveobuhvatniji pogled na bankarsko poslovanje. Istodobno organizacijski dijelovi dobivaju svježinu i osnaženje unutarnjih snaga kroz osobu koja poznaje sustav, ali daje novu i drukčiju perspektivu. Prelasci osobnih bankara na poslove procjene kreditnog rizika ili informatičkih stručnjaka na poslove razvoja proizvoda su realna mogućnost za zaposlenike koji žele svoj daljnji razvoj nastaviti u novom području.

Usklađivanjem internih procedura omogućili smo da interni prelasci budu maksimalno fleksibilni i jednostavni te da sve uključene strane budu naposljetku zadovoljnije. Važnost i korisnost internih prelazaka prepoznali su ne samo zainteresirani zaposlenici, već i rukovoditelji koji rado za složene i odgovorne pozicije prvo traže unutar PBZ grupe.

Visoke razine radne uspješnosti pojedinaca nužno su interakcija samih zaposlenika i poslodavca. Stalnim propitivanjem kako možemo još bolje te kontinuiranim aktivnim djelovanjem, veza smo između zaposlenika i PBZ grupe kao poslodavca, potičemo njihovu daljnju međusobnu povezanost i omogućujemo zajednički, međuovisni rast i razvoj. Prava osoba na pravom mjestu kod nas je zadovoljni i motivirani zaposlenik na radnom mjestu koje omogućava da iskaže svoje potencijale.

Pročitajte zanimljive priče naših zaposlenika ...    

Ivana

Direktorica poslovnice u Regiji Zagreb

Timu PBZ-a pridružila sam se 2005. godine, a moj prvi posao bio je na radnom mjestu bankarskog službenika, u Grupi poslova sa stanovništvom, u poslovnici Rački. Nakon položenog pripravničkog ispita radila sam poslove osobnog bankara u segmentu mass klijenata gdje sam stjecala iskustvo u kreditnom poslovanju te potom poslove voditelja smjene u poslovnici Radnička gdje sam uz razne dodatne poslove asistirala voditelju poslovnice u kontroli svih poslovnih procesa i ostvarenju budžetskih veličina. Svoja prva iskustva u voditeljskom poslu stekla sam 2007. godine kao voditelj poslovnice Kvaternikov trg sa 10 zaposlenika, a 2008. godine kao direktorica poslovnice preuzela sam vođenje strateške poslovnice Radnička sa 22 zaposlenika i odgovornost za sveukupno poslovanje i kvalitetu rada, 100% ispunjenje budžeta te profitabilnost i uspješnost poslovanja. 

Moj posao se ukratko svodi na to da moram sve znati o svemu, riješiti probleme koje drugi ne mogu i moram osigurati da u svim segmentima posla sve "štima". 

Radni dan je izrazito dinamičan, uključuje primjenu i praćenje svih aspekata retail poslovanja, suradnju s kolegama iz ostalih odjela Banke te razgovore sa najzahtjevnijim klijentima.

Kad dođu novi djelatnici koje moram uvesti u posao, obično prvo pitaju što je njegova posebnost. Moj odgovor je:
1. radimo u uniformi
2. radimo sa klijentima
3. radimo s njihovim novcima
4. baratamo sa puno informacija koje moraju biti točno prezentirane
5. klijenti moraju otići zadovoljni ako želimo da se vrate

Poslovnica Radnička se nalazi u upravnoj zgradi Banke i ogledna je poslovnica, stoga sam imala priliku održati više od 70 prezentacija na engleskom jeziku brojnim delegacijama i menadžmentu iz banaka u sklopu ISP grupe koji su nam tijekom proteklih godina dolazili u posjet. S obzirom na to da je to poslovnica sa najvećom kreditnom aktivnošću, u 2012. godini sam osmislila i održala cjelodnevne kreditne radionice za oko 200 polaznika kako bih prenijela stečeno iskustvo ostalim kolegama u mreži. Zahtjevi klijenata i poslovno okruženje postaju sve kompleksniji, stoga je za uspješno obavljanje posla presudno kontinuirano profesionalno usavršavanje, kako o općem znanju o bankarskom poslovanju tako i u onim pratećim „soft“ vještinama i kompetencijama.

Nakon dobivene diplome Ekonomskog fakulteta u Zagrebu završila sam trogodišnju PBZ Poslovnu školu te stekla dodatnu diplomu iz područja općeg menadžmenta. Prošla sam brojne edukacije iz područja komunikacijskih i prodajnih vještina, coaching and motivation edukacije te stekla ovlaštenje Hanfe za zastupanje sukladno zakonu o osiguranju. Trenutno sam na poslijediplomskom specijalističkom studiju na Ekonomskom fakultetu, smjer Poslovno upravljanje - MBA. 

Motivira me poticajna radna atmosfera, kvalitetan feedback i dobro raspoložen tim usmjeren na izvrsnost. Na posao dolazim biciklom, a odlazim uvijek s osmijehom.

Marina

Direktorica u Sektoru upravljanja rizicima

Radim kao direktorica u Sektoru za upravljanje rizicima, zadužena za tim koji se bavi uređivanjem pravila i procesa odlučivanja u kreditnom poslovanju Banke. Posao obuhvaća prepoznavanje potreba i rizika klijenata, analize velikih količina podataka te suradnju s različitim organizacijskim dijelovima koji sudjeluju u kreditnim procesima. Naravno, uz interne metodologije i pravila postupanja, fokus aktivnosti čini izgradnja informacijskih sustava koji sadrže s jedne strane pravila brzog i automatiziranog odlučivanja temeljem internih statističkih modela, a s druge i podršku odlučivanju u slučajevima velikih i kompleksnijih kreditnih zahtjeva.

U Banci sam se zaposlila nakon diplome FER-a, što nije bio uobičajen izbor među studentskim kolegama, ali mi se inženjersko obrazovanje ovdje pokazalo korisnim i primjenjivim. Započela sam kao sudionica pripravničkog programa “Tomorrow’s Talents” koji mi je omogućio strukturirani pripravnički staž u nekoliko organizacijskih dijelova Banke, a potom i 18 mjeseci edukacije i rada u matičnoj kompaniji u Milanu. Tamo sam naučila jezik, korporativnu kulturu organizacije od oko 100.000 zaposlenika, ali i shvatila pogodnosti rada u manjoj i agilnijoj banci kao što je PBZ.

Povratkom u Zagreb opredijelila sam se za nastavak karijere u upravljanju rizicima jer mi se činilo zanimljivo, izazovno, novo i tehnološki napredno. Prvi mi je zadatak bio razvoj modela za procjenu očekivanih gubitaka kreditnog portfelja, gdje sam morala proučiti literaturu i regulativu te izraditi prototip metodologije koja će se s vremenom implementirati u sustave upravljanja rizicima Banke. Nakon toga uslijedili su mnogi drugi zadaci i projekti: interni rejting sustavi, kreditni priručnici, sustavi odlučivanja...

Svaki mi je dan novi izazov, prilika za učenje, rješavanje problema i upoznavanje ljudi. Najvažnijim dijelom posla smatram okolinu u kojoj radim: od kolega izuzetnih kvaliteta, koji si međusobno pomažu i uvijek spremno prihvaćaju nove izazove, do nadređenih koji su uz nas za slučaj da negdje „zapne“ te potiču entuzijazam i proaktivnost. Ukratko, uza sve zanimljivosti struke, na prvom mjestu ljudi oko mene čine ovaj posao vrijednim truda.

Matej

Viši programer u Sektoru aplikativne podrške

U Banci sam počeo raditi u jesen 2007. godine. Prije toga nisam radio nigdje drugdje, tako da sam došao kao svjež čovjek, pripravnik, i iz sadašnje perspektive gledano, skoro pa potpuna neznalica. Na moju sreću, stigao sam u sredinu gdje to nije bio problem. Moj voditelj i stariji kolege postupno su me uputili u posao.

Imao sam odličnog mentora i nikad nije bio problem postaviti pitanje ako mi nešto nije bilo jasno. Bila je to prava sredina u kojoj mlad čovjek može stjecati nova znanja i napredovati. Upravo to sam i učinio, prihvatio sam izazov, usavršavao se te s vremenom preuzimao sve odgovornije zadatke.

Jednog dana dobio sam ponudu da u slovačkoj VUB banci, koja je kao i PBZ članica Intesa Sanpaolo grupe, sudjelujem na razvoju jednog novog projekta. Projekt je, osim razvojnih timova iz Slovačke i Češke, uključivao i kolege i kolegice iz drugih banaka – mađarske CIB banke te Bance Intese Beograd. Proveo sam tamo godinu i tri mjeseca i mogu reći da je to za mene bilo odlično iskustvo. Surađujući s kolegama iz ostalih država, razmjenjivao sam i stjecao nova profesionalna saznanja (od kojih su mi neka jako dobro došla kada sam se vratio), ali sam također stekao iskustvo života u drugoj državi i drugom društvu, što bih također izdvojio kao vrlo pozitivnu stvar.

Zanimljivo je maknuti se iz svoje sredine i otići u drugu koja je koliko bliska toliko i strana, sa svojom kulturom i običajima. Sjećam se da je jedna od stvari koje su mene i kolege iz Srbije znale začuditi bila hrana, točnije način pripremanja. Naime, Slovaci jako vole slatko, a pogotovo miješanje slatkog i slanog. Jednom smo tako nas trojica kolega u restoranu naručili pečenu piletinu i rižu i uz to kao dodatni prilog dobili i kuhane marelice. Nismo mogli vjerovati, a naši slovački kolege koji su bili s nama nisu mogli vjerovati da se mi tome tako čudimo. Moram reći da smo tamo bili odlično prihvaćeni. Slovaci su vrlo gostoljubiv narod i činili su sve kako bi nam boravak tamo bio što ugodniji. Imaju vrlo visoko mišljenje o Hrvatskoj, a pogotovo o našem moru. Često sam čuo njihovu izreku/šalu: "Gdje je slovačko more? U Hrvatskoj!".

Iako je vrijeme provedeno tamo bilo lijepo, nakon više od godinu dana došlo je vrijeme za povratak kući, gdje me je čekalo moje staro mjesto u timu, a i staro mjesto gdje sjedim! Koliko je dobro otići drugdje, toliko je dobro i vratiti se, i suočiti s novim izazovima koje nosi poslovni život u PBZ-u!

Međunarodno iskustvo

Zaposlenici PBZ grupe, članice velike bankarske grupacije Intese Sanpaolo, imaju mogućnost sudjelovanja u međunarodnim internim natječajima ISP grupe te dobivaju priliku stjecanja međunarodnog iskustva u matičnoj banci ili jednoj od njenih preostalih članica. Radom u inozemstvu, koje najčešće traje dvije godine, zaposlenici imaju mogućnost stjecanja vrijednog stručnog znanja, razvoja svojih profesionalnih kompetencija i usavršavanja stranih jezika.

Imaju priliku pokazati sve što su naučili u PBZ grupi, ali i usavršiti dotadašnji način rada.

Od samog selekcijskog postupka zaposlenici uključeni u ovakve interne natječaje mogu računati na maksimalnu podršku u organizaciji.

Međunarodni angažman je privremenog karaktera te se njegovim istekom zaposlenik vraća u svoj prvotni organizacijski dio u PBZ grupi.

Radom u internacionalnom timu dodatno se razvija tolerancija različitosti, različitih kultura, običaja i navika, što značajno obogaćuje osobu, ali i organizaciju koje je dio. Povratkom u Hrvatsku, širenjem takvih iskustava naš se tim jača u duhu tolerancije, poštovanja i razumijevanja, kako klijenata tako i samih kolega. Stečeno znanje i iskustvo te njegovo nesebično dijeljenje s kolegama zaposleniku može biti dodatni faktor za daljnje napredovanje u PBZ grupi.

Dosadašnja međunarodna iskustva potiču značajan interes ISP grupe za naše zaposlenike, ali i daljnje prijave naših kolega. Neki su se zaposlenici već vratili, neki su još u međunarodnim timovima, a neki tek planiraju otići. O iskustvima nekih naših kolega možete pročitati na našim internetskim stranicama u dijelu "Moja priča u PBZ-u".

Međunarodna suradnja